Zapisnik Volilne skupščine Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, ki je bila 13.decembra 2019 ob 17,00 uri na KD Domžale.

Prisotni člani: Žabkar Lučka, Domen Piko, Miroslav Sabljić, Dežman Ivan, Maja Juvanc Biber, Alfred Lešnjak, Sonja Kočar, Olga Bizjan Poklukar, Tadeja Buh, Željko Gajič, Miha Racman, Irena Valjavec, Lote Arko, Mateja Šteferl, Nataša Novak Piko, Željka Fon Zidar, Miroslav Zidar, Špela Homan.
Volitev je od 75 članov udeležilo 18 članov

Ad1) Predsednica kluba Željka Fon Zidar je pozdravila vse prisotne in predlagala delovno predsedstvo:
Delovni predsednik: Željko Gajić
Zapisnikar: Mateja Šteferl
Overovitelja zapisnika: Miroslav Sabljić, Miroslav Zidar
Verifikacijska komisija: Tadeja Buh, Nataša Novak Piko, Špela Homan

Na podlagi preštetih prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da skupščina ni sklepčna, zato se počaka z nadaljevanjem za 15 minut oz. še nadaljnjih 15 min, da je bila sklepčna. Skupščina se je nadaljevala po 30 minutah, prisotnih je bilo 18 članov.

Dnevni red volilne skupščine so člani prejeli po elektronski in navadni pošti, objavljen je bil na klubskih spletni straneh.
Glede na predhodno prejete pripombe članov na dnevni red (glej spodaj) je delovni predsednik dal na glasovanje ali dnevni red ostane tak kot je objavljen spodaj, ali se črtajo točke 2,3,5,6,7,8 in 9 in se preide takoj na volitve

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine in verifikacijske komisije
2. Podelitev odlikovanj KZS zaslužnim članom KLŠPS
3. Podelitev častnega članstva KLŠPS zaslužnim članom kluba
4. Pregled in potrditev poslovnika skupščine
5. Poročilo o delu kluba v letu 2019 – predsednica Željka Fon Zidar
6. Poročilo o delu vzrejne komisije v letu 2019 – sestavil Miroslav Zidar – poročilo predstavi Mateja Šteferl
7. Finančno poročilo blagajničarke Lote Arko za leto 2019
8. Poročilo nadzornega odbora Olga Bizjan Poklukar
9. Razprave k poročilom
10. Poročilo verifikacijske komisije
11. Razrešitev predsednika, podpredsednika UO, ter članov upravnega, nadzornega odbora in disciplinske komisije
12. Poročilo volilne komisije o prispelih kandidaturah – Mateja Šteferl
13. Volitve: predsednika, podpredsednika, ter članov UO, NO in disc.komisije
14. Potrditev odgovorne osebe kluba in novega naslova KLŠPS
15. Razno

SKLEP: Prisotni člani so z večino glasov (12 ZA, 6 PROTI) izglasovali predlagani dnevni red s tem da, se iz dnevnega reda umaknejo točke 2, 3, 5, 6, 7, 8, in 9.

Ad.4)
Delovni predsednik je prebral poslovnik in skupščini predlagal sprejetje.
SKLEP: Poslovnik skupščine je bil soglasno potrjen

Ad.10)
Verifikacijska komisija je ugotovila sledeče: V letu 2019 je bilo v klubu 75 članov s plačano članarino, poslanih je bilo 74 vabil po mailu ali navadni pošti, 1 član je sporočil, da ne želi biti več član.
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je od 74 članov, 18 prisotnih, zato je skupščina sklepčna

Ad.11)
Željko Gajič pove, da člani aktualnega upravnega odbora Željka Fon Zidar, Miroslav Zidar, Željko Gajić, Lote Arko in Mateja Šteferl z današnjim dnem nepreklicno odstopajo s svojih funkcij v upravnem odboru. Lastnoročno podpisane odstopne izjave so priloga zapisnika. Pove tudi, da mora skupščina pred volitvami razrešiti tudi
dosedanje člane nadzornega odbora in disciplinske komisije, ter podpredsednico kluba.
Dr.Gajić še pove, da se bo po končani skupščini opravila primopredaja arhiva kluba (predsednice, tajnice in blagajničarke) kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji Upravnega odbora zato, da novo vodstvo takoj lahko prične z delom.

SKLEP: Skupščina je z 17 glasovi ZA in 1 glasom PROTI potrdila predlagane odstope članov upravnega odbora in razrešila s funkcij člane nadzornega odbora, disciplinske komisije, ter podpredsednico kluba.

Ad.12)
Predsednica volilne komisije Mateja Šteferl je predstavila poročilo volilne komisije, vse kandidature so bile popolne. Povabila je kandidatko za predsednico kluba za krajšo predstavitev.
Zapisnika obeh sej volilne komisije sta bila poslana članom kluba in objavljena na spletni strani kluba www.klsps.si. S tem je delo volilne komisije zaključeno in člani se razrešijo.
Kandidatka za predsednico kluba Lučka Žabkar je povzela najpomembnejše točke svoje kandidature in predstavila svoje kandidate za člane UO in druge organe kluba.

Ad.13)
GLASOVANJE:

Kandidatka za predsednico kluba in UO LUČKA ŽABKAR:
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidat za podpredsednika UO ALFRED LEŠNJAK:
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidatka za članico UO (tajnica) TADEJA BUH
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidatka za članico UO (blagajničarka) IRENA VALJAVEC
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidatka za članico UO OLGA BIZJAN POKLUKAR
15 glasov ZA, 1 glas PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidat za člana UO MIHA RACMAN
15 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 2 glasova VZDRŽANA

SKLEP: S tem so bili izvoljeni vsi kandidati za funkcije v upravnem odboru kluba. Po Statutu kluba je polnopravna članica upravnega odbora kluba tudi predsednica vzrejne komisije Željka Fon Zidar, mednarodna kinološka sodnica.

Kandidatka za članico Nadzornega odbora NATAŠA NOVAK PIKO
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidatka za članico Nadzornega odbora ŠPELA HOMAN:
15 glasov ZA, 2 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH

Kandidat za člana Nadzornega odbora MIROSLAV SABLJIĆ
5 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 12 glasov VZDRŽAN

Kandidatka za članico Nadzornega odbora SONJA KOČAR
15 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 2 glasova VZDRŽAN

SKLEP: V nadzorni odbor se voli 3 člane. Na glasovanju so Nataša Novak Piko, Špela Homan in Sonja Kočar prejele največ glasov ZA, zato so izvoljene v Nadzorni odbor.

Kandidat za člana disciplinske komisije IVAM DEŽMAN
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidatka za članico disciplinske komisije MAJA JUVANC BIBER
16 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 1 glas VZDRŽAN

Kandidat za člana disciplinske komisije DOMEN PIKO
17 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽAN

SKLEP: V disciplinsko komisijo se volijo 3 člani. Vsi trije kandidati so bili izvoljeni za člane disciplinske komisije.
Predsednik delovnega predsedstva je čestital izvoljenim in jim zaželel uspešno delo.

Ad.14)
Predsednik delovnega predsedstva dr. Gajić pove, da je potrebno v skladu z Zakonom o društvih v roku 30 dni zahtevane spremembe prijaviti na pristojno Upravo enoto.

SKLEP: Soglasno je bil sprejet sklep, da se pristojni Upravni enoti in Ajpesu sporoči sprememba imena nove odgovorne osebe KLŠPS Lučka Žabkar z dnem 13.12.2019.

Nova predsednica Lučka Žabkar pove, da se sedež društva trenutno ne bo spreminjal, spremenil se bi le naslov kamor bo prihajala pošta. Lučka še pove, da se bodo spremembe opravljale na UE Domžale.

Željka Fon Zidar je nad tem presenečena in odločno nasprotuje predlogu, da bi po prenehanju njene funkcije predsednice kluba sedež kluba ostal na njenem naslovu ker se ji zdi to neumestno..

Na koncu razprave skupščina ni odločila o spremembi naslova oz. sedeža kluba.

Ad.15)
Miroslav Sabljič pove se ne strinja z načinom volitev. To, da ni bil izvoljen za člana NO ga ne moti. Moti ga to, da so bile funkcije vključno z upravnim odborom vnaprej izlobirane. Nova predsednica je namreč sama predlagala člane UO, NO, in DK, kar kaže na diktaturo. Prav avtokratsko vodenje kluba pa so novoizvoljeni funkcionarji očitali staremu vodstvu.
Lučka Žabkar je zavrnila Sabljićeve navedbe.

Bivša predsednica kluba Željka Fon Zidar pove, da se je v tem letu, ko je klub, katerega ustanoviteljica je bila, praznoval 25.letnico, sama pa je praznovala svojo 70.letnico, želela dostojno posloviti od vodstva kluba in to prepustiti mlajšim, na uglajen in kulturen način. Enako je brez obžalovanja funkcijo Predsednice Zbora sodnikov in pripravnikov za športne pasme, ki ima veliko večjo težo, ob času ko se ji je zdel primeren, prepustila mlajšim in za to funkcijo sposobnim kolegom. V KLŠPS se je delo stroke (vzrejne komisije) in delo UO vsa leta tesno prepletalo in klub je bil doma in v tujini eden najvzornejših v stroki in v medsebojnih odnosih. Ne glede na vse, novemu vodstvu želi uspešno in korektno delo, saj cilj nas vseh je samo eden – dobrobit naših pasem.

Miroslav Zidar pripomni, da ni opazil kakšne diktature prejšnjega vodstva.

Maja Juvanc Biber pove, da je imel vsak član možnost kandidirati na volitvah.

Špela Homan pove, da je 2 meseca članica kluba in da ni prejela vabila na volilno skupščino. Je pa vseeno prišla na skupščino, ker je kandidirala za članico NO. Mateja Šteferl ji pojasni, da je na zadnjem seznamu članov njeno ime izpadlo, zato jo je pa pozvala po mailu naj pošlje člansko izkaznico, a na mail ni odgovorila.

Ker so bile razprave končane, je delovni predsednik skupščino zaključil in prešli smo na napovedano primo-predajo arhiva in poslov.

Skupščina je bila zaključena ob 18.30 uri.

Datum: 13.december, 2019