ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE KLUBA LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE,
ki je bila 30. marca 2019 ob 13,30 uri na KD Domžale.

Prisotni člani UO: Željka Fon Zidar, Miroslav Zidar, Lučka Žabkar, Željko Gajič, Lote Arko, Mateja Šteferl.

Prisotni člani KLŠPS: Olga Bizjan Poklukar, Sabljič Miroslav, Maja Juvanc Biber, Alfred Lešnjak, Špela Homan, Irena Valjavec, Tadeja Buh, Andrej Komac

Predsednica kluba Željka Fon Zidar je pozdravila vse prisotne člane in  predlagala sledeči dnevni red skupščine:
1.Otvoritev in izvolitev organov skupščine
2.Poročilo predsednice Željke Fon Zidar o delu kluba 2018 in načrtih za leto 2019
3.Poročilo predsednika strokovnega sveta Miroslava Zidarja
4.Finančno poročilo blagajničarke Lote Arko
5.Poročilo nadzornega odbora
6.Razprave k poročilom in potrditev poročil
7.Potrditev klubske članarine 2019
8.Obravnava pisnih zahtev članov
9.Spremembe v statutu
10.Razno

Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je bil soglasno sprejet.

Ad 1.) Soglasno so bili izvoljeni naslednji organi skupščine:

Predsednik: Željka Fon Zidar
Overovatelja zapisnika: Lučka Žabkar, Gajič Željko
Zapisnikar: Mateja Šteferl

Ad.2) Poročilo predsednice kluba Željke Fon Zidar o delu v letu 2018 in načrtih za leto 2019.

Ad3) Predstavitev poročila predsednika strokovnega sveta  Miroslava Zidarja

Ad4) Predstavitev poročila blagajničarke Lote Arko.

Članarino leta 2018 je plačalo 48 članov.

Ad5) Poročilo predsednice nadzornega sveta Olga Bizjan Poklukar – Poročilo je bilo pozitivno.

SKLEP: Prisotni so zgornja poročila (2,3,4,5) potrdili.

Ad.6)  Razprave k poročilom: Željka Fon je najprej predstavila člane aktualnega UO

KLŠPS in povedala, da je to zadnje leto te sestave, in da so delali po najboljših močeh.

Prihodnje leto je volilna skupščina in po 25 letih vodenja kluba ne bo več kandidirala. Zamenjala se bo tudi vzrejna komisija, predsednik VK Miroslav Zidar bo na naslednjem Delnem zboru sodnikov za pasme šnavcerji in pinči predlagal zamenjavo vzrejne komisije, predvidoma bo zbor v jeseni, po jesenskem vzrejnem pregledu. Nepreklicen odstop s funkcij sta za prihodnjo skupščino napovedali tudi tajnica kluba Mateja Šteferl in blagajničarka Lote Arko. Za mesto blagajničarke se je že javila članica, po izobrazbi računovodkinja, za druge funkcije pa imajo člani dovolj časa, da se dogovorijo.

Predsednica Željka Fon Zidar je opozorila, da klub nima nobenih strokovno usposobljenih članov; nima pripravnikov, nima sodnikov specialistov za svoje pasme niti vodij krogov ali zapisnikarjev. Predvsem za specialko v okviru evropske razstave, in tudi sam EDS 20 je pričakovati pomanjkanje vodij krogov in zapisovalcev. O prvem razpisu za vodje krogov in zapisovalce so člani že bili obveščeni na klubskem FB, drugi razpis bo na strani KZS objavljen v jeseni.

  • Ena članica je že izrazila interes za pripravnico.

Ad.7 )  Klubska članarina 2019

SKLEP: Soglasno je bil izglasovan sklep, da članarina za leto 2019 ostane enaka kot lani, to je  30 EUR in se rok za plačilo članov skrajša na konec februarja (v prvem tromesečju je že namreč čas za skupščino, predvideno v januarju 2020). Pripravljen bo popravek v statutu.

Ad8) Obravnava pisnih zahtev članov

Na dan zadnje seje UO kluba, dne 5. Februarja 2019 je UO dobil s pošto poslanih 24 podpisanih izjav z določenimi zahtevami za spremembe, in kritiko dosedanjega dela. Za začetek pove,  da bi bilo korektno, da bi tisti, ki je zbral podpisnike peticije in jo odposlal na UO le to tudi podpisal. In danes, ko je čas za pojasnila, pa večine podpisnikov ni prisotnih… Kot naslednje v imenu UO pojasnjuje, so v peticiji ki so jo obravnavali na UO pomešane zahteve ki zadevajo dejavnosti kluba in pristojnosti vzrejne komisije kot jabolka in hruške.

Vprašanja glede vzreje, ki zadevajo vzrejno komisijo, so člani vzrejne komisije obravnavali na sestanku sklicanem 21. marca 2019 kar ni predmet razprave te skupščine. Odgovori UO na ostale zahteve:

  • Promocija slovenske vzreje

Na pritožbo, da klub premalo skrbi za slovensko vzrejo odgovarja, da  pri nas nimamo močne slovenske vzreje in naj se člani zato sami zamislijo nad dejstvom, da večina psov, ki jih člani kluba razstavljajo, izhaja iz hrvaške in druge vzreje, ne iz slovenske. Napovedi so sicer dobre. Klub vsa leta objavlja legla članov na spletni strani kluba, ki je prenovljena, in uspešnem klubskem FB, oboje ureja ga. Žabkar in je s tem informiranost članov, ki so se pritoževali nad netransparentnostjo dela kluba, več kot dobra. Ni pa naloga kluba, da promovira vzreditelje samo zaradi prodaje mladičev ne glede na kvaliteto legel, promocija lastne vzreje je odvisna od ambicij vzreditelja in v skrbi vzreditelja za čim boljšo kvaliteto mladičev in zato imajo na voljo veliko načinov. V klubu kupce mladičev vedno z informacijami najprej napotimo na slovenske vzreditelje (nikoli ne komentiramo ne kvalitete ne cene!), šele če mladičev pri nas ni, pa kupce napotimo v tujino. Priložnost za promocijo slovenske vzreje so tudi specialne pasemske razstave, klub jih organizira dvakrat letno, prvič pod okriljem mednarodne razstave in drugič kot samostojno klubsko specialko. Specialke so dobro obiskane , toda v največji večini gre za razstavljavce iz tujine, slovenskih je le peščica.

  • Objava legel tujih vzrediteljev:

UO razume zaskrbljenost vzrediteljev zaradi konkurenčne objave legel tujih (hrvaških) vzrediteljev. Vendar opozarja, da zahteva podpisnikov peticije, da se »takoj!« preneha z objavljanjem, ni bila v skladu s statutom kluba. Statut lahko spreminja le skupščina. O predlogu se bo torej odločalo danes.

  • Zahteva za objavo spiska plemenjakov na spletni strani:

To je zadeva odločitve vzrejne komisije zaradi specifike vzreje KLŠPS. Določene pasme, ki nimajo problemov kot jih ima KLŠPS, predvsem pritlikavih šnavcerjev, spisek plemenjakov ni problem. Vzrejna komisija vsakemu, ki vpraša za plemenjaka, posreduje spisek vseh plemenjakov, ki pridejo v poštev, začenši z najboljšimi  kombinacijami. Odločilni so sorodstvo, velikost, kvaliteta in predvsem barva, teža in drugi kriteriji, ki jih na internetni strani ni mogoče objavljati oziroma s spiskom ne želimo podpirati nekontrolirane vzreje in dejansko imamo v KLŠPS malo črne vzreje. Če kdo izrecno želi promovirati svojega plemenjaka, to lahko stori na FB, vendar je število skokov plemenjaka pri nas itak omejeno na tri skoke. O predlogu se bo izrekel Delni zbor sodnikov in Komisija za strokovna vprašanja KZS, zaenkrat v veljavi ostaja kot je v vzrejnem pravilniku,ki ga je potrdila KSV.

  •  Predstavitev uspešnih psov članov KLŠPS

Sprejme se predlog Željka Gajiča, da se na spletni strani kluba objavi predstavitve  psov članov kluba. Lučka Žabkar se zadolži, da  nastavi na spletni strani rubriko Uspehi naših članov: objavila bo podatke o psu, zaključenih šampionatih, potrdila o opravljenih izpitih v delu, terapevtske pse in lastnike, toda le v skladu z uredbo o objavi osebnih podatkov.

  • Zahteva po uvedbi novih obveznih zdravstvenih testov:

Nove obvezne zdravstvene teste za pasme šnavcerji in pinči je uvedla matična država Nemčija uradno šele s 1. februarjem 2019 in so jih na seji VK sicer obravnavali. Zaenkrat, v prehodnem obdobju,  kar je predpisano v matični državi ni takojšnja obveza za druge vzreditelje, velja kot priporočilo, za vse teste pri nas niti še nimamo izvajalcev.

Na spletni strani kluba so zato  objavljeni priporočeni zdravstveni testi, za obvezno pa ostaja je kot je napisano v vzrejnem pravilniku. Spremembe v Vzrejnem pravilniku bodo v pristojnosti nove vzrejne komisije po potrditvi Delnega zbora sodnikov in KSV. Dopolnilo bo objavljeno na spletni strani in FB.

  • Seminar za vzreditelje o vzreji

V klubu le nekaj članov vzreja konstantno, imajo večletne izkušnje v vzreji oziroma imajo psarno. Večina mladičev izhaja iz ljubiteljskih legel, od vzrediteljev ki imajo eno ali morda dve legli. Ker nimajo dovolj znanja o vzrediteljstvu je vzrejna komisija podprla predlog Željke Fon Zidar, da klub za vzreditelje pripravi seminar, ki jim bo pri vzreji v pomoč (  priprave na paritev, paritev, brejost, kotitev, prehrane matere in mladičev, …,) Vsebino bo pripravila članica kluba in vzrediteljica Olga Bizjan Poklukar.

Ad9) Spremembe v statutu

Na klubski internetni strani je UO razpisal rok ( 20. Marec 2019) za prijavo predlogov članov kluba za spremembe statuta. Prišla sta dva predloga, ki ju danes obravnavamo

  • Predlagateljici Lučka Žabkar in Olga Bizjan, Statut KLŠPS člen 12:

 »da se na spletni strani Kluba objavijo legla vzrediteljev, ki so član Kluba in imajo legla registrirana pri Kinološki zvezi Slovenije in so opravili vzrejni pregled pri vzrejni komisiji KLŠPS

2 ) Predlagateljica Željka Fon Zidar, 17. Člen:

»Praviloma se članarina plača najkasneje do konca februarja tekočega leta, razen za nove člane, ki se lahko včlanijo v klub preko celega leta. Tudi članu, ki je bil sprejet v članstvo med letom, velja članarina le do 31.decembra naslednjega leta. Člana se črta iz kluba, če ne poravna članarine za tekoče leto do konca februarja tekočega leta.«

      3) Predlagateljica Mateja Šteferl, 40. in 41. člen:

  1. člen: Klub nima samostojne disciplinske komisije.
  2. člen.: Upravni odbor vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe na I.stopnji Na disciplinske ukrepe, ki jih izreče upravni odbor na I.stopnji, je možna pritožba najprej na upravni odbor in šele nato na skupščino, kot drugo stopenjski organ.

Zoper odločitev skupščine  ni pritožbe.

SKLEP: Predlagane spremembe statuta so soglasno potrjene in stopijo v veljavo z overovitvijo na Upravni enoti Domžale.

Ad10) Razno

Mateja Šteferl ponovno pove, da z dnem volilne skupščine, ki bo predvidoma v začetku leta 2020, nepreklicno odstopa z mesta tajnice kluba. Vseh 23 let v klubu je delala kot tajnica. Vsa leta je delala z veseljem in s srcem pri klubu,  vedno je bila pripravljena pomagati in svetovati članom in ostalim v okviru svojega znanja in pristojnosti. In tega je bilo zelo veliko. Delala  je popolnoma volontersko, kar je tudi pogoj, da klub obstane in lahko deluje v korist pasem. Zdaj pa je to delo ne veseli več pa tudi čas ji ne dopušča več toliko se ukvarjati s klubskimi zadevami. O svojem odstopu je člane obvestila pravočasno, da lahko poiščejo med seboj  primernega člana za to delo. Prihodnje leto bo zelo zahtevno predvsem zaradi organizacije evropske specialke. Novi tajnici in ostalim v novem UO želi uspešno delo.

Prenehanje opravljanja svojih funkcij po volilni skupščini so napovedali tudi dosedanja predsednica Željka Fon Zidar, blagajničarka Lote Arko in Miroslav Zidar kot strokovni vodja vzrejne komisije. Vsi trije so ustanovni člani kluba, kar pomeni, da v klubu delujejo že 25 let.

Podpredsednica kluba Lučka Žabkar pove, da sicer obžaluje odstope vendar prihaja čas za novo generacijo.
Skupščina je bila zaključena ob 16,00 uri.

 

Predsednica delovnega predsedstva Željka Fon Zidar:          ____________________

Zapisala:   Mateja Šteferl                                                               ____________________

Overovatelja zapisnika:

 

Lučka Žabkar                       ________________________________

Željko Gajič                           ________________________________

 

Datum: 30. marec, 2019