Statut kluba ljubiteljev Šnavcerjev in Pinčev Slovenije

SPLOŠNE DOLOČBE

Statut je bil sprejet na ustanovni skupščini Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije na podlagi 4. in 13.člena Zakona o društvih (Ur.list RS 37/74, 42/86) v Ljubljani, dne 20/12-1994.

1.člen
Ime društva je Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (v nadaljnem besedilu Klub, kratica KLŠPS). Klub deluje na območju države Republike Slovenije.

2.člen
Klub je prostovoljna strokovna in športna organizacija, ki prostovoljno združuje lastnike in ljubitelje šnavcerjev in pinčev.

3.člen
Klub je član Kinološke zveze Slovenije (KZS).

4.člen
Klub je pravna oseba, ima znak s profilom šnavcerja in pinča in pečat okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini je profil šnavcerja in pinča, na obodu pa je izpisano besedilo:”KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINEV SLOVENIJE – KZS”.

5.člen
Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami v državi Sloveniji ali v tujini, samostojno ali preko Kinološke zveze Slovenije.

6.člen
Podlaga za delovanje Kluba so statut Kluba, strokovni in splošni akti, ki jih sprejemajo organi Kluba.

7.člen
Dejavnost Kluba je usmerjena v združevanje in povezovanje lastnikov, vzrediteljev, vodnikov in tekmovalcev,
reševalcev, kinoloških sodnikov in pripravnikov ter ljubiteljev šnavcerjev in pinčev z namenom:
-pospeševati pravilno in strokovno vzrejo, vzgojo ter šolanje šnavcerjev in pinčev članov kluba,
-voditi vzrejo,
-voditi evidenco o vzreji, tekmovanjih in o dosežkih na drugih kinoloških prireditvah,
-skrbeti za vzgojo in izobraževanje lastnega strokovnega kinološkega kadra izmed članov kluba,
-dvigniti kvaliteto vzreje, jo širiti in pospeševati njeno namembnost doma in v tujini kot športno in delovno
pasmo,
-ustvarjati materialne pogoje za razvoj Kluba in njegovega delovanja,
-pridobivati nove člane,
-voditi evidenco zaščite psarn svojih članov,
-sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
-širiti kinologijo nasploh.

8.člen
Klub uresničuje namene in cilje z naslednjimi nalogami:
-organiziranje strokovnih predavanj o prehrani, vzgoji, vzreji, šolanju in zdravstvenem varstvu psov za svoje člane,
-širjenje in propagiranje kinološkega dela v sredstvih javnega obveščanja,
-organiziranju pomoči svojim članom pri šolanju psov, drugim občanom pa na posebno prošnjo,
-izvršuje strokovna dela pri vzreji in vodenju evidenc,
-predlaganje članov Kluba za kinološke sodniške pripravnike za ocenjevanje dela in zunanjosti šnavcerjev in pinčev,
-skrbno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi Kluba,
-obveščanje KZS o delu in ciljih Kluba,
-pobiranje članarine, izdajanje propagandnega materiala iz dejavnosti kluba,
-prirejanje in organiziranje raznih kinoloških prireditev,
-sodelovanje s svojimi člani na drugih tovrstnih prireditvah.

ČLANSTVO

9.člen
Član Kluba lahko postane vsakdo, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije in v ta namen poda pisno pristopno izjavo. Član Kluba lahko postane tudi tuj državljan. članstvo v Klubu je prostovoljno. Prijava za pristop v članstvo je pisna. Kandidat postane član kluba z dnem, ko je poravnal članarino in ko Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO) Kluba sprejme njegovo pristopno izjavo in jo potrdi z izdajo članske izkaznice.

10.člen
Mladoletne osebe lahko postanejo člani z dovoljenjem zakonitega zastopnika, nimajo pa pravice glasovanja ali biti voljeni v organe Kluba. V ostalem imajo vse pravice in dolžnosti kot redni člani, v kolikor ni drugače določeno in plačujejo simbolično članarino.

11.člen
Za častne člane Kluba lahko skupščina Kluba na predlog UO Kluba ali pa strokovne komisije po pisnem postopku imenuje tiste člane, ki so si s svojim izrednim prizadevanjem za napredek Kluba ali pa za napredek pasme pridobili posebne zasluge. častni člani so oproščeni plačila letne članarine. Predlogi za častne člane morajo biti vloženi Upravnemu odboru najmanj 3 mesece pred sklicem skupščine Kluba.

12.člen
Pravice članov Kluba so:
-da volijo in so voljeni v organe Kluba (razen mladoletne osebe),
-da sodelujejo pri delu organov Kluba,
-da dajejo predloge in napotke organom Kluba za delo in izpolnjevanje nalog,
-da sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Klub,
-da zastopajo Klub na kinoloških prireditvah doma in v tujini,
-da prejemajo priznanja in pohvale za delo v klubu,
-da so redno seznanjeni z delom kluba ter s sklepi KZS in njenih organov,
-da dobijo strokovno pomoč Kluba pri vzreji, vzgoji in šolanju psov
ter strokovnemu izpopolnjevanju,
-da posedujejo člansko izkaznico,
-da uživajo vse pravice članov organizacije članice KZS in FCI.

13.člen
Dolžnosti članov Kluba so:
-da spoštujejo ta statut in Vzrejni pravilnik, ter se ravnajo po njem,
-da spoštujejo statut KZS ter njene strokovne in splošne akte,
-da kot vzreditelji ali le lastniki psa delujejo v skladu z ustaljenimi normami o namestitvi in posedovanju psa v urbani sredini,
-da se izpopolnjujejo v strokovnosti kinologije in svoje znanje prenašajo na mlajše člane,
-da redno poravnavajo članarino za tekoče leto,
-da sporočijo v primeru spremembe bivanja svoj novi naslov najkasneje v roku 8 dni,
-da skrbijo za sredstva, s katerimi razpolaga Klub, gospodarno in racionalno,
-da svoje dolžnosti do Kluba vestno izpolnjujejo,
-da se na kinoloških prireditvah športno obnašajo.

14.člen
Vse funkcije članov organov Kluba so častne. Za svoje delo v Klubu člani praviloma ne prejemajo plačila. Za posamezna določena opravila pa se članom krijejo stroški po sklepu UO Kluba in sicer za:
-potne stroške in dnevnice za opravila, seje in nastopanje izven sedeža Kluba,
za administrativno-tehnična opravila,
-za strokovno izobraževanje.

15.člen
Članstvo v Klubu preneha:
-z izstopom,
-s črtanjem
-z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
-s smrtjo,
-s prenehanjem delovanja Kluba.

16.člen
Član lahko izstopi iz Kluba prostovoljno, s tem da da UO Kluba pisno izjavo o izstopu.

17.člen
Praviloma se članarina plača najkasneje do 31.decembra tekočega leta, razen za nove člane, ki se lahko včlanijo v Klub preko celega leta. Tudi članu, ki je bil sprejet v članstvo po 31. marcu tekočega, velja članarina le do 31.decembra naslednjega leta. Člana se črta iz Kluba, če ne poravna članarine za tekoče leto do 31. marca tekočega leta.

18.člen
Višino obvezne članarine in vpisnino določi UO Kluba, potrdi pa skupščina Kluba.

ORGANI KLUBA

19.člen
Organi Kluba so:
SKUPŠČINA
UPRAVNI ODBOR
DISCIPLINSKA KOMISIJA
NADZORNI ODBOR

SKUPŠČINA
20.člen
Skupščina je najvišji organ Kluba in voli ostale organe Kluba. Sestavljajo jo vsi člani Kluba. Delovanje skupščine je javno.

21.člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje UO Kluba enkrat v letu. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana. UO je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel zahtevo nadzornega odbora ali 1/3 članov, v nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj sam. Sklic skupščine mora biti objavljen s pisnimi vabili ali v sredstvih javnega obveščanja, z dnevnim redom in najmanj petnajst dni pred dnevom, za katerega je sklicana.

22.člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če pa se odloča o prenehanju delovanja Kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da v tem primeru skupščini prisostvuje najmanj polovica vseh članov. Način glasovanja določi skupščina.

23.člen
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so povezani ali si želijo biti neposredno ali neposredno povezani z delovanjem Kluba, ne morejo pa razpravljati in glasovati ali odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina kluba. Pravico do tega imajo le člani Kluba.

24.člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če v predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15.minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov. Sklepi so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot polovica navzočih članov. e skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži še za 15 minut, nakar je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 8 članov.

25.člen
Redna letna skupščina Kluba je vsako leto. Skupščino vodi predsednik Kluba. Lahko pa se izbere tudi tričlansko delovno predsedstvo. Skupščina izbere zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Volilna skupščina je vsake štiri leta. Za redno delo se poleg zapisnikarja in overovateljev izvoli še:
-verifikacijsko komisijo (3 člani)
-volilno komisijo (3 člani)
-komisijo za sklepe (3 člani)

26.člen
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik Kluba oziroma predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja. Poročila organov Kluba so priloga originalu zapisnika.

27.člen
Skupščina je pristojna za celotno organizacijsko-upravno delovanje Kluba. Njene naloge in pristojnosti so:
-sprejema delovni program Kluba
-sprejema, spreminja in dopolnjuje statut Kluba
-razpravlja o vseh poročilih
-razpravlja in sprejema finančni načrt za posamezno leto
-sprejema zaključni račun Kluba za minulo leto
-volilna skupščina z javnim glasovanjem neposredno voli člane v organe Kluba in jih razrešuje (Predsednika, podpredsednika, Upravni odbor, disciplinsko komisijo ter nadzorni odbor)
-potrdi višino članarine
-odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije
-odloča o prenehanju ali združitvi kluba z drugo organizacijo
-opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojna s tem statutom ali drugimi akti Kluba.

Mandatna doba v vseh organih Kluba je štiri leta. Skupščina s svojim sklepom mandat organa ali funkcionarja lahko ponovno potrdi le, če so predlagani kandidati dali volilni komisiji svoje soglasje v pisni obliki.

PREDSEDNIK

28.člen
Predsednika Kluba izvoli skupščina na predlog kandidacijske komisije. Kandidat za predsednika mora skupščini predložiti program dela Kluba v naslednjem mandatu. Predsednik Kluba je po svoji funkciji predsednik izvršnega odbora kluba. Odgovoren je skupščini za svoje delo.Mandatna doba je štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

29.člen
Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, zastopa Klub pred KZS, državnimi organi ter tretjimi osebam doma in v tujini.

30.člen
Predsednik Kluba izvaja naslednje naloge:
-skrbi za izvajanje vseh veljavnih aktov in sklepov organov Kluba
-prisostvuje zboru sodnikov s pravico glasovanja
-skrbi in je odgovoren za javnost in zakonitost del Kluba
-sklicuje in vodi seje UO
-vodi delo UO ter spremlja delo organov upravljanja in strokovnih organov Kluba
-pooblasti posameznega člana UO, da v njegovi odsotnosti opravlja odredbodajalske funkcije
-skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in vseh nalog UO

PODPREDSEDNIK

31.člen
Podpredsednik, ki je izvoljen na skupščini Kluba, opravlja naloge, ki mu jih poveri UO. V odsotnosti predsednika ga nadomešča in ima v tem primeru vse pristojnosti kot predsednik. Za svoje delo je odgovoren UO in skupščini.

TAJNIK
32.člen
Tajnik vodi:
-administrativna dela in dopisovanje
-vodi evidenco o sprejetih sklepih in njihovi izvršitvi
-ureja arhiv
-vodi evidenco o delu skupščinskih komisij in ostalih organov kluba
-opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti UO Kluba.
-za svoje delo je odgovoren UO in skupščini

UPRAVNI ODBOR

33.člen
Upravni odbor (UO) je izvršilni organ skupščine in šteje od 7 do 15 članov. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Sestavljajo ga:
-predsednik
-podpredsednik
-predsednik strokovnega odbora
-tajnik
-blagajnik
-ostali člani UO

34.člen
UO deluje med obema sklicema skupščine in ima med tem časom naslednje pristojnosti:
-skrbi za izvajanje sklepov skupščine
-pripravlja in predlaga skupščini srednjeročne in dolgoročne programe razvoja Kluba ter skrbi za izvajanje teh programov.
-pripravlja izhodišča za temeljno politiko Kluba
-skrbi za materialno osnovo dela kluba
-imenuje in razrešuje člane začasnih namenskih komisij
-pripravlja predloge za vse akte Kluba
-pripravlja in sestavlja finančni načrt in zaključni račun Kluba
-sprejema letni koledar prireditev na predlog Zbora sodnikov za šnavcerje in pinče
-vodi posle, ki zadevajo evidenco članov
-skrbi za materialno-finančno poslovanje Kluba
-neposredno skrbi za uresničevanje sprejetih sklepov skupščine in Zbora sodnikov
-sodeluje s pravnimi in fizičnimi osebami.

35.člen
UO vodi na skupščini izvoljeni predsednik. UO odloča o sprejetih z večino glasov navzočih članov.

Natančnejše določila o delu UO določa Poslovnik o delu UO. Za opravljanje določenih nalog UO imenuje namenske komisije in jih po opravljeni nalogi razreši. UO je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.

NAMENSKE KOMISIJE

36.člen
Namenske komisije imenuje UO za posamezne naloge kot npr.: Komisija za odlikovanja, za propagando, za kadrovanje ipd. Število članov teh komisij je odvisno od vsebine naloge, za katero se komisija imenuje.

STROKOVNA KOMISIJA

37.člen
Strokovna komisija Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije je strokovni organ Kluba in izvršilni organ Delnega zbora sodnikov. Sestavljajo ga vsi kinološki sodniki in sodniški pripravniki za šnavcerje in pinče in dolgoletni uveljavljeni vzreditelji teh pasem. O svojem deli poroča Delnemu zboru sodnikov za šnavcerje in pinče, ki se sestaja enkrat v letu in letni skupščini Kluba.

38.člen
Strokovna komisija je izvršilni organ delnega ima 5-7 članov, ki so vsi kinološki sodniki s tega področja, vodi pa jo predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst.  Strokovna komisija opravlja strokovne zadeve v Klubu in za svoje delo odgovarja delnemu zboru sodnikov kluba. Zato opravlja zadeve, ki mu jih ta zbor nalaga in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njeno delovno področje. Natančnejši način dela in naloge ureja Vzrejni pravilnik kluba. Naloge Strokovne komisije so:
-izvajanje vzrejne politike  v skladu s sprejetimi sklepi delnega zbora sodnikov Kluba
-organiziranje in izvajanje strokovnih tečajev in seminarjev za vzreditelje, vzrejne referente, sodniške pripravnike in sodnike, glede na potrebe,
-strokovna pomoč pri vseh vrstah kinoloških prireditev kluba (specialne razstave, vzrejni pregledi, ocenjevanja zunanjosti, tekmovanja, ipd.),
-tvorno sodelovanje pri izvajanju letnih prireditev Kluba.
Predsednik Strokovne komisije kluba mora biti obvezno kinološki sodnik za zunanjost šnavcerjev in pinčev in je po funkciji avtomatično tudi član UO Kluba. Delovati mora v skladu s strokovnimi akti kluba in KZS.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

39.člen
Za disciplinski prekršek člana se šteje nespoštovanje statuta, vzrejnega pravilnika kluba in sklepov organov Kluba ter vsako drugo ravnanje, ki utegne hujše prizadeti interese in ugled kluba.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

40.člen
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. Predsednika disciplinske komisije izvolijo njeni člani med seboj.

41.člen
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku Kluba.

NADZORNI ODBOR

42.člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. lani nadzornega odbora iz svoje sredine izvolijo predsednika.

43.člen
Nadzorni odbor spremlja delo organov kluba med obema skupščinama in vrši nadzor nad finančnim poslovanjem Kluba. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji mora pisno poročati vsaj enkrat v letu na redni letni skupščini.

44.člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov, razen strokovnih. Imajo pa pravico in dolžnost udeleževati se vseh sej organov, vendar brez pravice glasovanja.

45.člen
Naloge nadzornega odbora so:
-da razpravlja o delu Kluba oziroma delu izvoljenih upravnih organov
-da nadzira izvajanje tega statuta
-razpravlja o nepravilnostih v Klubu in nanje opozarja organe kluba
-nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi v Klubu
-najkasneje 30 dni pred sklicem skupščine predlaga pregleda materialno-finančnega poslovanja Kluba ter o tem sestavi poročilo za skupščino-skupščini predlaga razrešnico organov Kluba.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani UO kluba.

MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE

46.člen
Dohodki Kluba so:
-članarina
-dohodki od prireditev in reklam
-pristojbine za storjene usluge
-podpore in dotacije
-drugi dohodki

47.člen
Premoženje Kluba so vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja UO Kluba. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo le na podlagi sklepa UO, o nakupu ali prodaji nepremičnin pa odloča skupščina.

48.člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube ter z veljavnimi predpisi.
Materialno in finančno evidenco se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja ter preko žiro računa pri SDK oziroma poslovni banki.

49.člen
Finančne in materialno-knjigovodske listine Kluba podpisujeta blagajnik in predsednik Kluba ali druge pooblaščene osebe. V zvezi s svojim delom sta podpisnika odgovorna za pravilnost, resničnost in zakonitost podatkov ter listin.

BLAGAJNIK

50.člen
Blagajnika imenuje UO Kluba. Blagajnik vodi finančno poslovanje Kluba po predpisih o materialnem in finančnem poslovanju. Najkasneje 15 dni pred letno skupščino mora blagajnik sestaviti zaključni račun (letno poročilo) in ga dostaviti UO.

51.člen
Finančno poslovanje je javno. Vsak član Kluba lahko zahteva vpogled v finančno-materialno poslovanje Kluba, vendar preko nadzornega odbora. Blagajnik oblikuje osnutek finančnega načrta ter zaključnega računa za posamezno leto ter poroča o razpoložljivih sredstvih UO. Zaključni račun podpišeta predsednik in blagajnik Kluba.

OBVEŠČANJE IN JAVNOST DELA

52.člen
Delo kluba in njegovih organov je javno ter o svojem delu obvešča preko:
-uradnega glasila KZS-Kinolog
-s klubskim biltenom
-pismeno z vabili in dopisi
-preko drugih sredstev javnega obveščanja
-klubske internetne strani

KONČNE DOLOčBE

53.člen
V skladu s tem statutom ima Klub naslednje akte:
-Poslovnik o delu UO
-Poslovnik o delu Strokovne komisije
-Vzrejni pravilnik
-Disciplinski pravilnik

54.člen
Ta statut lahko spreminja in dopolnjuje le skupščina po postopku, ki velja za njegov sprejem.

55.člen
Statut Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev stopi v veljavo z dnem, ko je sprejet na skupščini Kluba in potrjen od pristojnega državnega organa-upravne enote.

PRENEHANJE KLUBA

56.člen
Klub preneha:
-s sklepom skupščine (ob dvotretjinski navzočnosti članov)
-če pade število članov po deset
-z odločbo pristojnega organa o prepovedi dela.

V primeru prenehanja obstoja Kluba vse njegovo premoženje preide v last Kinološke zveze Slovenije.

57.člen
V primeru prenehanja obstoja Kluba po prvi alineji se o takem sklepu v 15 dneh obvesti pristojen upravni državni organ, da izda odločbo o črtanju kluba iz registra društev.