Overovljen Statut 

Odločba  – sprememba sedeža

Vpis v poslovni register 

 

 

STATUT KLUBA LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE

 

 

I.     SPLOŠNE DOLOČBE

 

Statut je bil sprejet na ustanovni skupščini Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije na podlagi 4. in 13. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 37/74, 42/86) v Ljubljani, dne 20. 12. 1994 in spremenjen/dopolnjen na skupščini dne 09. 04. 2011. Spremenjeno besedilo je bilo sprejeto na skupščini dne 8.4.2021 upoštevajoč določbe Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)

 

 1.člen

 Ime društva je Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (v nadaljnjem besedilu Klub). Klub v interne namene uporablja tudi kratico KLŠPS.

 Klub deluje na območju države Republike Slovenije. Sedež Kluba je v Ljubljani, o morebitni spremembi naslova znotraj sedeža društva pa odloča upravni odbor

 

2.člen

 Klub v pravnem prometu zastopa s tem statutom določena oseba. Zastopnik Kluba je lahko le poslovno sposobna fizična oseba.

 Delovanje Kluba je javno, organizirano skladno s predpisi in pravnim redom Republike Slovenije in temeljnim načelom enakopravnosti članov. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik Kluba. Za zakonito poslovanje odgovarja Klub in zakoniti zastopnik.

 

3.člen

 Klub je član Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in s tem posredno Mednarodne kinološke zveze (v nadaljevanju FCI).

Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami oziroma se včlanjuje v zveze doma ali v tujini pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije, KZS ali FCI, ter s predpisi, ki urejajo področje zaščite živali. O tem odloča skupščina Kluba.

 

4.člen

Klub je pravna oseba, ima znak s profilom šnavcerja in pinča in pečat okrogle oblike, v sredini je profil šnavcerja in pinča, na obodu pa je izpisano besedilo: “KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE – KZS”. Klub v pravnem prometu uporablja svoj žig, katerega obvezna sestavina sta znak s profilom šnavcerja in pinča ter polno ime Kluba.

 

5.člen

 Člani Kluba uresničujejo svoje pravice in obveznosti na skupščini, sejah upravnega odbora, nadzornem odboru ter stalnih ali občasnih komisijah Kluba ali interesnih skupinah.

 

II.   NAMEN, CILJI IN NALOGE KLUBA

 

6.člen

 Namen kluba je dvigovati in širiti kinološko kulturo in uresničevati kinološko dejavnost in politiko, pospeševati njihovo namembnost ter povezati vse vrste skrbnikov šnavcerjev in pinčev v organizirano okolje. Podlaga za delovanje Kluba so statut Kluba, strokovni in splošni akti, ki jih lahko sprejemajo organi Kluba.

 

7.člen

 Namen Kluba je usmerjen v združevanje in povezovanje članov z namenom: 

 • vzpodbujati odgovorno in strokovno vzrejo šnavcerjev in pinčev ter promovirati pasme kot športne in delovne,
 • osveščati ter izobraževati vzreditelje za dvig njihove odgovornosti glede zdravja psov,
 • spremljati dosežke svojih članov na tekmovanjih in drugih kinoloških prireditvah,
 • vzpodbujati izobraževanje lastnega strokovnega kinološkega kadra izmed članov Kluba,
 • izmenjevati izkušnje pri vzgoji, negi, prehrani, vzreji, šolanju, tekmovanjih,
 • organizirati kinološke prireditve (razstave, predavanja, delavnice ipd.),
 • ustvarjati materialne pogoje za razvoj Kluba in njegovega delovanja,
 • pridobivati nove člane,
 • voditi evidenco članov, njihovih psov in psarn,
 • sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • širiti kinologijo nasploh, razvijati human in odgovoren odnos do psov, vzpodbujati člane k izobraževanju ter sodelovanju v različnih kinoloških disciplinah,
 • dvigovati in širiti kinološko kulturo,
 • skrbeti za zaščito in dobrobit živali.

 

8.člen

 Cilji Kluba:

 • doseči visoko kinološko kulturo med člani Kluba ter udejstvovanje na različnih kinoloških področjih,
 • doseči prepoznavnost pasem,
 • doseči upoštevanje vzrejnih standardov,
 • doseči povezovanje skrbnikov šnavcerjev in pinčev.

 

9.člen

 Temeljne naloge kluba so:

 •  izobraževanje in usposabljanje članov,
 • širjenje in propagiranje kinološkega dela v sredstvih javnega obveščanja,
 • svetovanje svojim članom pri negi, vzgoji in šolanju psov,
 • obveščanje javnosti o leglih vzrediteljev Kluba, prijavljenih pri KZS,
 • vodenje različnih evidenc članov in psov,
 • predlaganje članov Kluba za kinološke sodniške pripravnike za ocenjevanje dela in zunanjosti šnavcerjev in pinčev,
 • skrbno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi Kluba,
 • pobiranje članarine,
 • publiciranje strokovnih člankov,
 • prirejanje in organiziranje raznih kinoloških prireditev,
 • svetovanje vzrediteljem o odgovorni vzreji,
 • spremljanje priporočil matičnega kluba Pinscher-Schnauzer Klub (PSK) in obveščanje članov Kluba o njih zaradi dviga odgovornega lastništva in odgovorne vzreje,
 • sodelovanje s svojimi člani na drugih prireditvah.

 

10.člen

Klub lahko v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi opravlja pridobitno dejavnost, ki mora biti povezana z nameni in nalogami Kluba, ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in namenov Kluba in sicer kot dopolnilno dejavnost k nepridobitni dejavnosti Kluba.

Dobiček se porabi za temeljno delovanje Kluba, za kritje materialnih stroškov, nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje Kluba, in izobraževanje svojih članov.

 Če Klub pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s tem statutom.

Klub lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

 • 82.300 (organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
 • 85.590 (organiziranje strokovnih seminarjev)
 • 73.110 (oglaševanje)
 • 47.890 (trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom)
 • 47.910 (trgovina na drobno po pošti ali po internetu)
 • 47.990 (druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic)

 

III. ČLANSTVO

 

11.člen

 Članstvo v Klubu je prostovoljno in osebno.

Klub ima redne in častne člane.

 Redni član Kluba lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična ali pravna oseba: 

 • ki je ljubitelj, vzreditelj, lastnik psa/psov pasme šnavcer ali pinč, strokovnjak, in ima veselje do delovanja v Klubu,
 • podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi voljo postati član Kluba in s katero se zaveže v celoti upoštevati ta statut ter druge akte ali sklepe Kluba in plačevati članarino.

 Če gre za pravno osebo, ta predloži pisno soglasje organa te pravne osebe za včlanitev v Klub.

Član Kluba pod enakimi pogoji lahko postane tudi tuj državljan.

 Prijava za pristop v članstvo je pisna. Pristopne izjave prejema Upravni odbor Kluba in kandidatu potrdi članstvo po prejemu plačila članarine.

 

12.člen

 Če se v Klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Če se v Klub včlani mladoletnik od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora njegov zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v Klub podati pisno soglasje. Mladoletne osebe do dopolnjenega 15 leta sodelujejo pri upravljanju kluba preko svojih zakonitih zastopnikov.

 Po 15. letu starosti se lahko vsak včlani v Klub brez soglasja zakonitega zastopnika in pridobi vse pravice, kot jih imajo ostali polnoletni člani, ne more pa zastopati Kluba, saj je na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o društvih lahko zastopnik društva le poslovno sposobna fizična oseba.

 

13.člen

 Za častne člane Kluba lahko skupščina Kluba na predlog upravnega odbora Kluba ali posameznega člana po pisnem postopku imenuje tiste člane, ki so si s svojim izrednim prizadevanjem za napredek Kluba ali pa za napredek pasme pridobili posebne zasluge. Častni člani so oproščeni plačila letne članarine.

 Častni član, ki hkrati ni tudi redni član (plačuje članarino), ne more delovati v organih Kluba in nima pravice odločati (glasovanje).

 

14.člen

 Pravice rednih članov Kluba so: 

 • da volijo in so voljeni (razen mladoletne osebe) v organe Kluba ,
 • da sodelujejo pri delu Kluba ter dajejo predloge organom Kluba,
 • da sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Klub,
 • da zastopajo Klub na kinoloških prireditvah doma in v tujini,
 • da prejemajo priznanja in pohvale za delo v Klubu,
 • da so redno seznanjeni z delom Kluba ter s sklepi KZS in njenih organov,
 • da imajo vpogled v vse zapisnike organov Kluba,
 • da dobijo strokovno pomoč Kluba pri vzreji, vzgoji in šolanju psov ter strokovnemu izpopolnjevanju,
 • da posedujejo člansko izkaznico,
 • da uživajo vse pravice članov organizacije članice KZS in FCI.

 

15.člen

 Dolžnosti rednih članov Kluba so: 

 • da spoštujejo ta statut, etični kodeks ter ostale akte Kluba,
 • da spoštujejo statut KZS ter njene strokovne in splošne akte,
 • da kot vzreditelji ali le lastniki psa delujejo v skladu z ustaljenimi normami o namestitvi in posedovanju psa v urbani sredini,
 • da se izpopolnjujejo v strokovnosti kinologije in svoje znanje prenašajo na mlajše člane,
 • da redno poravnavajo članarino za tekoče leto,
 • da v primeru spremembe bivanja (naslova, kontakta) sporočijo svoj novi naslov najkasneje v roku osem (8) dni,
 • da gospodarno in racionalno skrbijo za sredstva, s katerimi razpolaga Klub,
 • da vestno izpolnjujejo svoje dolžnosti do Kluba,
 • da se športno obnašajo na kinoloških prireditvah.

 

16.člen

 Članstvo v Klubu preneha: 

 • z izstopom, o katerem član pisno obvesti Upravni odbor
 • s črtanjem člana iz članstva zaradi neplačila članarine,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja Kluba.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Na sklep upravnega odbora Kluba o prenehanju članstva zaradi neplačane članarine je možna pritožba, ki se pošlje priporočeno po pošti na naslov sedeža Kluba v roku 15 dni od prejetja. Če je pritožba zoper sklep upravnega odbora podana v predpisanem roku, se izvršitev izrečenega sklepa o prenehanju članstva zadrži do prve skupščine, ki odloči o zadevi. Sklep skupščine je dokončen in nanj ni pritožbe in začne delovati takoj.

 

17.člen

Član lahko izstopi iz Kluba prostovoljno, s tem da upravnem odboru Kluba poda pisno izjavo o izstopu.

 

18.člen

Članarina se plača praviloma do 31. marca tekočega leta, razen za nove člane, ki se lahko včlanijo v Klub preko celega leta. Tudi članu, ki je bil sprejet v članstvo po 31. marcu tekočega, velja vplačana članarina le do 31. decembra tekočega leta. Člana se črta iz Kluba, če ne poravna članarine za tekoče leto do 31. decembra tekočega leta.

 

19.člen

 Višino obvezne članarine določi upravni odbor Kluba.

 

20.člen

Član se ima pravico pisno pritožiti na sklepe organov Kluba v roku trideset (30) dni po sprejetju sklepa na naslov Kluba s pripisom »za skupščino«, ki o zadevi dokončno odloča.

 

 

IV.  ORGANIZACIJA KLUBA

 

21.člen

 Med dvema volilnima skupščinama izvaja Klub svojo dejavnost z izvoljenimi upravnimi organi in funkcionarji Kluba.

 Upravni organi Kluba so: 

 1. SKUPŠČINA;
 2. UPRAVNI ODBOR (v nadaljevanju UO);
 3. NADZORNI ODBOR (v nadaljevanju NO). 

Funkcionarji Kluba so: 

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • predsednik NO.

 

SKUPŠČINA

 

22.člen

 Skupščina je najvišji organ Kluba in voli ostale organe Kluba. Sestavljajo jo vsi člani Kluba. Delovanje skupščine je javno. Glasovalno pravico imajo vsi redni člani Kluba in zakoniti zastopniki članov do 15 leta starosti.

 

23.člen

 Skupščina je lahko redna ali izredna.

 Redno skupščino skliče UO oziroma predsednik najmanj enkrat v letu.

 Izredno skupščino lahko skliče po potrebi predsednik sam. Skliče jo tudi lahko po sklepu UO, na zahtevo NO ali pa jo skliče na zahtevo najmanj petine vseh članov. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

 Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel zahtevo NO ali petine vseh članov, v nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj sam.

 Vabila za skupščino s priloženim dnevnim redom in gradivom morajo biti poslana članom najmanj petnajst (15) dni pred zasedanjem skupščine po elektronski ali navadni pošti. Sklic skupščine mora biti objavljen tudi na internetni strani Kluba.

 

24.člen

 Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če pa se odloča o prenehanju delovanja Kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov z glasovno pravico. Način glasovanja določi skupščina.

 

25.člen

 Skupščina je sklepčna, če je ob napovedanem začetku navzočih več kot polovica članov z glasovno pravico. Če ob napovedani uri začetka skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za petnajst (15) minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov z glasovno pravico. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za petnajst (15) minut. Po tem času skupščina veljavno sklepa, če je navzočih vsaj sedem (7) članov.

 

26.člen

 Skupščino vodi predsednik. Lahko pa se izbere tudi delovno predsedstvo. Skupščina izbere zapisnikarja in dva (2) overovatelja zapisnika.

 Volilna skupščina je vsake štiri leta. Za redno delo se poleg zapisnikarja in dveh overovateljev izvoli še verifikacijsko komisijo, ki jo sestavljajo trije (3) člani.

 

27.člen

 O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik Kluba oziroma predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja. Poročila organov Kluba so priloga originalu zapisnika.

 

28.člen

 Skupščina je pristojna za celotno organizacijsko-upravno delovanje Kluba. Njene naloge in pristojnosti so: 

 • voli člane v delovne organe skupščine;
 • sprejema delovni program Kluba;
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut Kluba;
 • razpravlja o vseh poročilih organov Kluba;
 • razpravlja in sprejema finančni načrt za posamezno leto;
 • sprejema zaključni račun Kluba za minulo leto;
 • volilna skupščina z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika ter člane v UO in NO;
 • odloča o pritožbah;
 • odloča o prenehanju ali združitvi Kluba z drugo organizacijo;
 • opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojna s tem statutom ali drugimi akti Kluba;
 • potrdi poslovnik o zasedanju skupščine;
 • sprejema etični kodeks Kluba in njegove spremembe ter dopolnitve;
 • sprejema letne načrte na predlog UO;
 • odloča o pritožbah na sklepe UO in NO in dokončno odloči;
 • potrjuje častne člane. 

Mandatna doba v vseh organih Kluba je štiri (4) leta. Po preteku mandatne dobe lahko člani organov kluba ponovno kandidirajo za člane v organe kluba.

 

 UPRAVNI ODBOR

 

29.člen 

UO je izvršilni organ skupščine in šteje najmanj pet (5) članov in največ sedem (7). Za svoje delo je odgovoren skupščini. Sestavljajo ga: 

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • ostali člani UO. 

Mandat za sestavo UO pridobi z izvolitvijo predsednik Kluba. Člani UO lahko izmed sebe izvolijo tajnika, blagajnika in podpredsednika. Članstvo v UO je vezano na mandat predsednika.

 

30.člen

UO vodi delo Kluba med dvema skupščine po sprejetem programu dela in sklepih skupščine. Za svoje delo je odgovoren skupščini. UO deluje med obema skupščinama in ima med tem časom naslednje pristojnosti:

 • skrbi za izvajanje sklepov skupščine,
 • sklepa o sklicu redne ali izredne skupščine,
 • pripravlja dnevni red in gradivo za skupščino,
 • pripravlja predloge za akte Kluba,
 • pripravlja in predlaga skupščini srednjeročne in dolgoročne programe razvoja Kluba ter skrbi za izvajanje teh programov,
 • pripravlja izhodišča za temeljno politiko Kluba,
 • imenuje stalne in občasne komisije,
 • pripravlja in sestavlja finančni načrt in letno poročilo Kluba,
 • sprejema letni koledar prireditev,
 • skrbi za vodenje vseh potrebnih evidenc o članstvu in psih,
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje Kluba,
 • odloča o kritju izdatkov in načinu ter višini izplačila.

 

31.člen

 UO vodi na skupščini izvoljeni predsednik. UO je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. UO odloča na osnovi sklepov, sprejetih z večino glasov navzočih članov.

Natančnejše določila o delu UO opredeljuje Poslovnik o delu UO. Za opravljanje določenih nalog UO imenuje namenske komisije in jih po opravljeni nalogi razreši.

 

32.člen 

Namenske komisije imenuje UO za posamezne naloge kot npr.: volilna komisija, komisija za prireditve ipd. Število članov teh komisij je odvisno od vsebine naloge, za katero se komisija imenuje, vendar jih mora biti najmanj tri (3).

 

PREDSEDNIK

 

 33.člen 

Predsednik Kluba je zakoniti zastopnik Kluba. Kandidat za predsednika mora skupščini predložiti program dela Kluba v naslednjem mandatu. Predsednik Kluba je po svoji funkciji predsednik UO. Odgovoren je skupščini za svoje delo. Mandatna doba je štiri leta.

 

34.člen

 Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, zastopa Klub pred KZS, državnimi organi ter tretjimi osebami doma in v tujini. Podpredsednik lahko zastopa predsednika le skladno s predsednikovim pooblastilom. 

Pri predčasnem odstopu predsednika, prevzame podpredsednik vse naloge in pristojnosti predsednika kot vršilec dolžnosti do prvega sklica izredne skupščine, na kateri se izvoli predsednika kluba do poteka mandatne dobe. Izredno skupščino skliče Upravni odbor Kluba. Rok za sklic izredne skupščine je 30 dni od prejetja obvestila o odstopu predsednika.

 

35.člen 

Naloge in pristojnosti predsednika Kluba so: 

 • skrbi in je odgovoren za zakonitost delovanja Kluba ter spoštovanje in izvajanje tega statuta ter drugih aktov Kluba;
 • skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in vseh nalog UO;
 • zastopa Klub v javnosti, pravnem prometu in pred pristojnimi organi;
 • sklepa in podpisuje pogodbe;
 • je mandatar za sestavo UO in njegov predsedujoči;
 • sklicuje in vodi seje UO;
 • sklicuje in otvarja zasedanja skupščine;
 • pooblasti posameznega člana UO, da v njegovi odsotnosti opravlja odredbo dajalske funkcije;
 • mesečno poroča ostalim članom UO in NO o finančnem in materialnem poslovanju preteklega meseca;
 • skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in sklepov UO ter vseh nalog UO;
 • zagotavlja in je odgovoren za javnost delovanja Kluba.

 

PODPREDSEDNIK

 

 36.člen

 Podpredsednik, ki je izvoljen na skupščini Kluba, opravlja naloge, ki mu jih poveri UO. V odsotnosti predsednika ga nadomešča in ima v tem primeru vse pristojnosti kot predsednik. Za svoje delo je odgovoren UO in skupščini. 

 

 TAJNIK

 

37.člen

Tajnik je za svoje delo odgovoren UO in skupščini. Naloge tajnika so: 

 • vodenje administrativnih del in dopisovanje,
 • vodenje evidence o sprejetih sklepih in njihovi izvršitvi,
 • urejanje arhiva,
 • vodenje evidence o delu skupščinskih komisij in ostalih organov Kluba,
 • sproti ažurira listo članov v cloudu – oblaku do katerega imajo dostop člani UO in NO,
 • opravljanje drugih zadev, za katere ga pooblasti UO. 

 

BLAGAJNIK

 

38.člen

 Blagajnika imenuje UO. Blagajnik vodi finančno poslovanje Kluba po predpisih o materialnem in finančnem poslovanju. Blagajnik mora sestaviti letno poročilo in ga dostaviti UO in NO.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

39.člen

 NO je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih (4) let. Člani NO iz svoje sredine izvolijo predsednika.

 

40.člen

 NO spremlja delo organov Kluba in predsednika med obema skupščinama in vrši nadzor nad finančnim poslovanjem ter zakonitostjo Kluba. NO je odgovoren skupščini in ji mora pisno podati svoje ugotovitve v neodvisnem poročilu vsaj enkrat v letu na redni letni skupščini.

 

41.člen

 Člani NO ne morejo biti hkrati člani drugih organov, razen strokovnih. Imajo pa pravico in dolžnost udeležiti se vseh sej organov, vendar brez pravice glasovanja.

 

42.člen

Naloge NO so:

 • da razpravlja o delu Kluba oziroma delu izvoljenih upravnih organov,
 • da nadzira izvajanje tega statuta,
 • razpravlja o nepravilnostih v Klubu in nanje opozarja organe Kluba,
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi v Klubu,
 • vsaj deset (10) dni pred sklicem skupščine pregleda materialno-finančno poslovanje Kluba ter o tem sestavi poročilo za skupščino,
 • skupščini predlaga razrešnico organov Kluba.

 

NO lahko od predsednika zahteva sklic izredne skupščine ob ugotovitvi: 

 • da predsednik ali člani UO delujejo v nasprotju s statutom;
 • da predsednik ali člani UO delujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo RS;
 • neracionalnega finančnega in materialnega poslovanja Kluba;
 • da Klub ne vodi finančnega poslovanja v skladu s finančnimi standardi RS.

 

43.člen

 NO je sklepčen, če je prisotna več kot polovica njegovih članov in veljavno sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.

 NO je za svoje delo odgovoren skupščini Kluba.

 

44.člen

 Vse funkcije članov Kluba so častne. Za posamezna določena opravila pa se članom krijejo potni stroški po sklepu UO.

 

V.  MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

 

45.člen

 Prihodki Kluba so: 

 • članarina,
 • dohodki od prireditev in reklam,
 • pristojbine za storjene usluge,
 • podpore in dotacije,
 • prodaja artiklov s klubskim logotipom, prodaja strokovnih publikacij kluba,
 • drugi dohodki.

 

46.člen

 Premoženje Kluba so vse premičnine in nepremičnine, ki so last Kluba in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja UO. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo le na podlagi sklepa UO, o nakupu ali prodaji nepremičnin pa odloča skupščina.

 

47.člen 

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi po principu enostavnega knjigovodstva ob upoštevanju računovodskega standarda za društva Slovenskega inštituta za revizijo

 

48.člen 

Finančne in materialno-knjigovodske listine Kluba podpisujeta blagajnik in predsednik ali druge pooblaščene osebe. V zvezi s svojim delom sta podpisnika odgovorna za pravilnost, resničnost in zakonitost podatkov ter listin.

 

49.člen 

Finančno poslovanje je javno. Vsak član Kluba lahko zahteva vpogled v finančno-materialno poslovanje Kluba, vendar preko NO. Blagajnik oblikuje osnutek finančnega načrta ter letnega poročila za posamezno leto ter poroča o razpoložljivih sredstvih UO. Letno poročilo podpišeta predsednik in blagajnik Kluba.

 

 

VI.                 OBVEŠČANJE IN JAVNOST DELA

 

50.člen

Delo Kluba in njegovih organov je javno. Klub o svojem delu obvešča člane in javnost preko: 

 • uradnega glasila KZS – Kinolog,
 • preko elektronske pošte z vabili in dopisi,
 • preko drugih sredstev javnega obveščanja,
 • preko internetne strani Kluba.
 •  

 

VII.               PRENEHANJE KLUBA

 

51.člen

 Klub preneha: 

 • s sklepom skupščine,
 • če pade število članov pod deset (10),
 • z odločbo pristojnega organa o prepovedi dela. 

V primeru prenehanja obstoja Kluba vse njegovo premoženje preide v last KZS.

 

52.člen 

V primeru prenehanja obstoja Kluba po prvi alineji 51. člena tega statuta se o takem sklepu v 15 dneh obvesti pristojen upravni državni organ, da izda odločbo o črtanju Kluba iz registra društev.

 

 

VIII.            KONČE DOLOČBE

 

53.člen

 V skladu s tem statutom ima Klub najmanj naslednje akte: 

 • Poslovnik o delu UO

 

54.člen 

Ta statut lahko spreminja in dopolnjuje le skupščina po postopku, ki velja za njegov sprejem.

 

55.člen 

Statut Kluba stopi v veljavo z dnem, ko je sprejet na skupščini Kluba in potrjen od pristojnega državnega organa-upravne enote.

 

 

Predsednica Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije

Lučka Žabkar