UO KLŠPS v skladu z 23. členom Statuta sklicuje redno skupščino Kluba.  Skupščina bo potekala dne  3.6.2021 ob 20.00 uri preko videokonferenčne platforme ZOOM.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev, izvolitev organov skupščine in verifikacijske komisije
 2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo o delu Kluba za leto 2020
 5. Finančno poročilo Kluba za leto 2020
 6. Poročilo Disciplinske komisije Kluba za leto 2020
 7. Poročilo Nadzornega odbora Kluba za leto 2020
 8. Poročilo Vzrejne komisije KLŠPS za leto 2020
 9. Plan dela Kluba za leto 2021
 10. Finančni plan Kluba za leto 2021
 11. Razno

 

V skladu s 22.čl. Statuta KLŠPS je skupščina javna, zato ji smejo prisostvovati vsi, ki so povezani ali si želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem Kluba, ne morejo pa razpravljat in glasovati ali odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina, če niso člani. Glasovalno pravico imajo samo redni člani Kluba in zakoniti zastopniki članov do 15 leta starosti.

Priloga tega sklica je naslednje delovno gradivo, ki se pošlje izključno po elektronski pošti vsem članicam in članom:

 1. Poročilo o delu Kluba za leto 2020
 2. Finančno poročilo Kluba za leto 2020
 3. Poročilo Disciplinske komisije Kluba za leto 2020
 4. Plan dela Kluba za leto 2021
 5. Finančni plan Kluba za leto 2021

 

Predloge in pripombe lahko posredujete na klsps.si@gmail.com najkasneje 7 dni pred skupščino, torej najkasneje do 27.5.2021 ob 23.59 uri.