UO KLŠPS v skladu z 21. členom Statuta sklicuje izredno skupščino Kluba.  Skupščina bo potekala v četrtek dne  8.4.2021 ob 20.00 uri preko videokonferenčne platforme ZOOM, saj glede na epidemiološke razmere srečanje v živo ni mogoč. 

Izredna skupščina je sklicana izključno z namenom, da dopolnimo tekst Statuta Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, kot smo ga sprejeli na redni letni skupščini dne 17.9.2020 ter ga s tem uskladimo s pripombami Upravne enote Ljubljana. Ta je pristojna za potrditev skladnosti našega temeljnega akta z veljavno zakonodajo na področju delovanja društev.

Predlagan dnevni red:

  1. Otvoritev, izvolitev organov skupščine in verifikacijske komisije
  2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Dopolnitve besedila Statuta Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, kot je bilo sprejeto na redni skupščini 17.9.2020

 

V skladu s 23.čl. Statuta KLŠPS smejo skupščini prisostvovati vsi, ki so povezani ali si želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem Kluba, ne morejo pa razpravljat in glasovati ali odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina, če niso člani. Pravico glasovanja imajo le člani Kluba.

Priloga tega sklica je naslednje delovno gradivo, ki se pošlje izključno po elektronski pošti vsem članicam in članom:

  • besedilo Statuta, kot je bilo sprejeto na redni letni skupščini dne 17.9.2020,
  • poziv UE Ljubljana k dopolnitvam/uskladitvi predlaganega besedila Statuta
  • ter Dopolnjeno besedilo Statuta, kot ga bomo, če bo na skupščini sprejeto z večino glasov, predložili na UE Ljubljana kot odgovor Kluba na poziv pod zgornjo alineo.

Zaradi lažjega dela na skupščini prosimo, da priloženo delovno gradivo, predvsem pa predlagane spremembe Statuta, temeljito preberete ter s tem prispevate k učinkovitemu in hitremu poteku srečanja. Predloge in pripombe lahko posredujete na klsps.si@gmail.com tudi pred Izredno skupščino najkasneje do 1.4.2021 do 23.59 ure.